Java White
Java White $5.00

Height: 38"
White iris.
Mid-season Hybridizer: Plough '76
Back to catalogue